VNN503 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา กระเช้าฟานสีปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โมอาน่าคาเฟ่ สะพานแก้วมังกรเมฆ เดียนเบียนฟู มกโจว สะพานแก้วมังกรขาว ไร่ชาหัวใจ

(พักโรงแรมซาปา 2 คืน, เดียนเบียนฟู 1 คืน และมกโจว 1 คืน)

วันแรก : ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หิน ทะเลสาบซาปา

08.45 น.   เจ้าหน้าที่รอรับที่ สนามบินนอยไบ ฮานอย (โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 / 07:00- 08.45) จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองลาวกาย โดยทางด่วนสายใหม่ ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม เขตชายแดนเวียดนาม-จีน ที่มีแม่น้ำแดงกั้นระหว่าง 2 ประเทศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูป จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขาแบบขั้นบันได การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง นำท่านเที่ยวชม โบสถ์หินซาปา Sapa Stone Church เป็นโบสถ์หินที่สำคัญของเมืองซาปา สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1895 ใช้เข้าร่วมพิธีมิสซาของชาวคาทอลิก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบซาปา ช้อปปิ้งกับร้านขายของมากมายริมทะเลสาบ

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย (Sunny Mountain Hotel ระดับ 3 ดาว+ อยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง กลางเมืองซาปา)

วันที่สอง : นั่งกระเช้าฟานสีปัน – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โมอาน่าคาเฟ่ ตลาดซาปา

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถรางซาปา จากสถานีในเมืองซาปาสู่สถานีกระเช้า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง จากนั้น นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานสีปัน ชมทัศนียภาพทะเลหมอก กระเช้าฟานสีปัน เป็นกระเช้าไฟฟ้าสายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ยอดฟานซีปันเป็นยอดเขาสูงสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูง 3,143 เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงามมาก จากนั้นเดินเท้าขึ้นบันใด 450 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขา ถ่ายรูปที่ระลึกกับ ป้ายหิน Fansipan 3.143 เมตรที่สลักไว้บนยอดเขา

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ระหว่างการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมาย จากนั้นเที่ยวชม จุดเช็คอินโมอาน่าคาเฟ่ MOANA CAFE จุดถ่ายรูปสวยๆที่รวบรวมจากหลากหลายสถานที่มาไว้รวมกัน

18.30 น.           บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นกันตามสบาย

วันที่สาม : ซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ – เมืองไลโจว – เมืองเดียนเบียนฟู

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) ตั้งอยู่ในเขตเมืองไลโจว สะพานแก้วมังกรเมฆเป็นสะพานแก้วใสสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร นำท่านขึ้น ลิฟต์แก้วความเร็วสูง 305 เมตร ขึ้นสู่สะพานแก้วบนยอดเขา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายจากมุมสูงเหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ถ่ายรูปกับเมฆหมอกที่มีให้เห็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไลโจว เมืองที่อยู่ในหุบเขาติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองไลโจว หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien) ระยะทาง 200 กม. เมืองเดียนเบียนฟูเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศลาว ห่างจากชายแดนแขวงเมืองอุดมไชย ประเทศลาวเพียง 35 กิโลเมตร เมืองเดียนเบียนฟู มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และเป็นสมรภูมิรบอันลือลั่นในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก (พ.ศ. 2489 – 2497) ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพฝ่ายต่อต้านการครอบครองของชาวเวียดนาม นำโดยโฮจิมินห์ที่เรียกว่ากองทัพเวียดมินห์ การสู้รบครั้งนี้ทำให้กองทัพฝรั่งเศสที่มีทั้งกำลังคนและอาวุธทันสมัยกว่าพ่ายแพ้

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Dien Bien Hotel ระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่ : เดียนเบียนฟู – ตลาดเช้าชาวไทดำ – เมืองเซินลา – มกโจว ไร่ชาหัวใจ

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าชาวไทดำ ชมวิถีชิตแบบเรียบง่าย ภายในตลาดจะมีพืชผักต่างๆ ผลไม้ รวมทั้งกุ้งหอยปูปลา นำมาวางขาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเซินลา (Son La) ระยะทาง 155 กม. ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางซึ่งมีหมู่บ้านของชาวไทดำและชาวไทยขาวให้เห็นตลอดเส้นทาง

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองเซินลา หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองมกโจว (Moc Chau) ระยะทาง 110 กม. เมืองมกโจวเป็นเมืองชายแดนเวียดนาม-ลาว ซึ่งสามารถเดินทางเข้าด่านนาแมวไปเมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน ได้ เมืองมกโจว เป็นเมืองที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ มี ทุ่งนา ไร่ชาและสวนดอกไม้ โอมล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองมกโจว ก็คือ ใบชา ผลไม้เมืองหนาว นมวัวและนมโยเกิร์ต ซึ่งเมืองมกโจวเป็นแหล่งผลิตนมวัวที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ไร่ชาหัวใจ ที่กว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาและทุ่งนา ให้ท่านพักผ่อน อิสระถ่ายรูปกันตามสบาย

19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Moc Chau Hotel ระดับ 4 ดาว)

วันที่ห้า : สะพานแก้วมังกรขาว – น้ำตก DAI YEM – สนามบินฮานอย – ดอนเมือง

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรขาว (Bach Long) ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกถูกบันทึกใน Guinness World Records ตัวสะพานมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 150 เมตร รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้ง 450 คน เมื่อเดินสุดสะพานกระจกมี ถ้ำนก ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ภายในถ้ำมีการติดไฟสว่าง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมเครื่องเล่น อาทิ ZIP LINE และ สไลเดอร์บอร์ด (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในรายการทัวร์) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม น้ำตก DAI YEM น้ำตกที่สวยงามของเมืองมกโจว ช้อปปิ้งของฝากจากร้านค้าของชาวไทขาว (ไทด้วน) ที่เปิดร้านขายของที่ระลึกบริเวณน้ำตก

12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองมกโจว หลังอาหารนำท่านเดินสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย แวะจุดชมวิวถ่ายรูปสวยๆระหว่างทาง (ระยะทางประมาณ 208 กม. ใช้เวลา 4.30 ชม.)

18.30 น.   บริการอาหารเย็น เฝอเวียดนาม ที่ร้านอาหารท้องถิ่นใกล้สนามบิน

21.10 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย FD 645 / 21.10-23.00

Share on social networks