ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – อุโมงค์กุจี – หวุงเต่า

โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงครามสถาน – สักการะเจ้าแม่ทับเทียน
เมืองหวุงเต่า – วัดNIET BAN TINH XA – ชม วัดปลาวาฬ
พระราชวังฤดูร้อน – ชม ภูเขาพระเยซู – ทำเนียบประธานาธิบดี
อุโมงค์กุจี – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
(พักโรงแรม นครโฮจิมินห์ 1 คืน และ หวุงเต่า 1 คืน)

วันแรก : โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงครามสถาน – สักการะเจ้าแม่ทับเทียน – เมืองหวุงเต่า – วัดNIET BAN TINH XA – ชม วัดปลาวาฬ
เช้า : เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะ ฯ ที่สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ (เที่ยวบินที่ FD650 07.45 – 09.15 น.) นำท่านเดินทาง สู่นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามหลายอย่าง ชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น ภายนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบิน และรถถังรุ่นที่ใช้ในสงครามเวียดนามของ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  นำท่าน เดินทางสู่ วัดเทียนหาว (Thien Hau Pagoda) หรือ “วัดเจ้าแม่สวรรค์”อยู่ในเขตไชน่าทาวน์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี เลยทีเดียว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือเปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในบ้านเรานั้นเอง ซึ่งนอกจากวัดแห่งนี้จะเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างมากแล้ว วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆอีกหลายองค์ และเจดีย์สูงใหญ่แบบจีน    นำท่านเดินทางสู่เมืองหวุงเต่า เมืองชายทะเลอันแสนสงบ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากโฮจิมินห์ 125 กิโลเมตร วัด NIET BAN TINH XA ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2512 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ  2517 และก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมานมัสการและบูชาช่วงที่เดินทางมาเที่ยวชม จ.บาเหรี่ย-หวูงเต่า อีกด้วย   และชม วัดปลาวาฬ เป็นที่เก็บรักษาซากกระดูกของปลาวาฬยักษ์ 2 ชุดที่ชาวประมงหวูงเต่าได้นำมาบูชาก่อนนี้ร้อยกว่าปี โคลงกระดูกนั้นมีความกว้างถึง 1.5 เมตรและยาว 12 เมตร สุสานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 และชาวประมงถือเป็นศาลเจ้าคุ้มครองพวกเขาที่อยู่ในแถบนั้นตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร

พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรม เมืองหวุงเต่า)

วันที่สอง : พระราชวังฤดูร้อน – ชม ภูเขาพระเยซู – โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี
06.00 น. : บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋ เป็นจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม ภูเขาพระเยซู เป็นรูปปั้นพระเยซู จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   นำท่านชม ทำเนียบเอกภาพ ( Hoi Truong Thong Nhat ) เดิมอาคารที่ได้ตั้งอยู่ในทำเลแห่งนี้มีชื่อว่าวังโนโรโดม ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2411 และในช่วงที่สหรัฐ ฯ หนุนจอมเผด็จการโงดิ่นห์เหยี่ม ยึดครองภาคใต้เวียดนามวัง ฯ ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ 2497 จนมาถึงปลายปี พ.ศ  2505 ทำเนียบ ฯ ก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า วังเอกราช ( Doc Lap) ในช่วงสงครามนั้น สหัฐ ฯ และพรรคพวกได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการมาจนถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน ปี พ.ศ 2518 ซึ่งเป็นวันที่ชาวเวียดนามได้รับชัยชนะในการต่อสู้กอบกู้ประเทศชาติมาได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อทำเนียบ ฯ แห่งนี้มาเป็นทำเนียบเอกภาพ  ขณะนี้ในทำเนียบ ฯ ยังคงเก็บรักษาห้องต่าง ๆ ที่มีในอาคาร 5 ชั้นนี้จำนวน 100 ห้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ มีทั้งห้องพัก ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์อันหรูหรา ฯ ล ฯ ที่ยังคงไว้สภาพเดิมได้อย่างดี

ค่ำ : บริการอาหารเย็นบนเรือ  ชมโชว์บนเรือ พร้อมล่องเรือชมความงามยามราตรีเมืองโฮจิมินห์ สองริมฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน

นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมนครโฮจิมินห์)

วันที่สาม : อุโมงค์กุจี – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – กรุงเทพฯ
06.30 น. : บริการอาหารเช้า  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  อำเภอกู่จี อยู่ห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ ประมาณ 40 กิโลเมตร  อุโมงค์กู๋จี เป็นอุโมงค์ของชาวเวียดในครั้งสมัยสงครามอินโดจีน นำท่านชม อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย ร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  จากนั้นทำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์ ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผู้นำประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อการสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งชองฝากของที่ระลึกที่ ตลาดเบนถั่น ตั้งอยู่บนถนนเลเลย (Le Loi) ใกล้ๆ กับ จัตุรัสโฮจิมินห์ ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ ราคาไม่แพง

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์

15.00 น. : ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย) เที่ยวบินที่ FD655 (18.00 น. – 19.30 น.)

ค่าทัวร์รวม
1. โรงแรงระดับมาตรฐาน(ห้องละ2ท่าน)
2. (B)อาหารเช้า2มื้อ/(L)อาหารกลางวัน3มื้อ/ (D)อาหารเย็น2มื้อร้านอาหารสะอาดดูดี – รวม Buffet
3. รถปรับอากาศสภาพดีนั่งสบาย
4. ไกด์พูดไทยรู้ประวัติฯและบริการคนไทยดี/ น้ำดื่มไม่จำกัด
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆตามรายการราคา
6. 15 ท่านได้ 1FOC (15+1 FOC)

ค่าทัวร์ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
– Visa
– ประกันการเดินทาง
– ค่าทิปให้ไกด์และคนขับ(มารตฐานเป็นท่านละ 100 บาท / วัน)

อนื่ง
1. สำหรับเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องนอน 2 คน)
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบจ่ายเท่ากับค่าทัวร์ผู้ใหญ่
2. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่ายเพิ่ม 70% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 90% ของค่าทัวร์
3. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 30% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
4. จำนวนสมาชิกถือว่าเป็นกรุ๊ปนั้นคือผู้ร่วมเดินทางมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อตกลง
– อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย ราคาใช้ไม่ได้ในช่วงวันชาติเวียดนาม 02 – 06 กันยายน 2565
– ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชม ถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
– เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 07 วัน (หรือในกรณีบริษัทฯ มัดจำค่าโรงแรมค่ารถต่างๆเรียบร้อย) จะไม่คืนค่ามักจำ
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
– โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Share on social networks