VNS301 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – อุโมงค์กุจี
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – อุโมงค์กุจี

โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงครามสถาน – ทำเนียบเอกภาพ – โรงละครแห่งชาติ
อุโมงค์กุจี – เที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีกลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
(พักโรงแรม นครโฮจิมินห์ 2 คืน)

วันแรก : โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงครามสถาน – ทำเนียบเอกภาพ – โรงละครแห่งชาติ
เช้า : เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะ ฯ ที่สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ (เที่ยวบินที่ FD650 07.45 – 09.15 น.) นำท่านเดินทาง สู่นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามหลายอย่าง ชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น ภายนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบิน และรถถังรุ่นที่ใช้ในสงครามเวียดนามของ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทำเนียบนโรดม (Norodom Palace) ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2411 หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวานำจุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พำนักอยู่ในทำเนียบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม โรงละครแห่งชาติ  (Opera House) โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ตั้งอยู่บนถนนเลเลย สร้างในปี พ.ศ. 2402 เพื่อใช้แสดงอุปรากร แต่ได้ถูกใช้ให้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียตนามใต้ แต่ทุกวันนี้ก็ใช้งานเหมือนเดิม ทุกๆ สัปดาห์จะมีการแสดงแตกต่างกันออกไป ช่วงเวลากลางคืนชาวเวียตนามนิยมมาเดินเล่นบริวเณรอบๆ โดยเฉพาะบริเวณลานน้ำพุ ที่จะมีชาวเวียตนามและชาวต่างชาติมานั่งพักผ่อนกันทุกคืน และสุดลานน้ำพุมองออกไปจะเป็นที่ตั้งของโรงละคร ที่ชาวเวียตนามออกเสียงว่าโรงละครยาฮาดแถงห์โฝ (Nha hat Thanh Pho) ซึ่งหันหน้าออกถนนดงเค่ย ระหว่างโรงแรมคาราเวลล์และโรงแรมคอนติเนนตัล

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

ท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมนครโฮจิมินห์)

วันที่สอง : อุโมงค์กุจี – เที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีกลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
06.30 น. : บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  อำเภอกู่จี อยู่ห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ประมาณ 40 กิโลเมตร  อุโมงค์กู๋จี เป็นอุโมงค์ของชาวเวียดในครั้งสมัยสงครามอินโดจีน นำท่านชม อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ทำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผู้นำประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อการสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งชองฝากของที่ระลึกที่ ตลาดเบนถั่น ตั้งอยู่บนถนนเลเลย (Le Loi) ใกล้ๆ กับจัตุรัสโฮจิมินห์ ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ ราคาไม่แพง

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร

พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมนครโฮจิมินห์)

วันที่สาม : โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ
06.00 น. : บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์

09.15 น. : ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย) เที่ยวบินที่ FD651 (09.45 น. – 11.10 น.)

ค่าทัวร์รวม
1. โรงแรงระดับมาตรฐาน(ห้องละ2ท่าน)
2. (B)อาหารเช้า2มื้อ/(L)อาหารกลางวัน2 มื้อ/ (D)อาหารเย็น2มื้อร้านอาหารสะอาดดูดี – รวมBuffet
3. รถปรับอากาศสภาพดีนั่งสบาย
4. ไกด์พูดไทยรู้ประวัติฯและบริการคนไทยดี/ น้ำดื่มไม่จำกัด
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆตามรายการราคา
6. 15 ท่านได้ 1FOC (15+1 FOC)

ค่าทัวร์ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
– Visa
– ประกันการเดินทาง
– ค่าทิปให้ไกด์และคนขับ(มารตฐานเป็นท่านละ 100 บาท / วัน)

อนื่ง
1. สำหรับเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องนอน 2 คน)
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบจ่ายเท่ากับค่าทัวร์ผู้ใหญ่
2. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่ายเพิ่ม 70% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 90% ของค่าทัวร์
3. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 30% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
4. จำนวนสมาชิกถือว่าเป็นกรุ๊ปนั้นคือผู้ร่วมเดินทางมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อตกลง
– อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย ราคาใช้ไม่ได้ในช่วงวันชาติเวียดนาม 02 – 06 กันยายน 2565
– ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชม ถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
– เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 07 วัน (หรือในกรณีบริษัทฯ มัดจำค่าโรงแรมค่ารถต่างๆเรียบร้อย) จะไม่คืนค่ามักจำ
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
– โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Share on social networks