ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ซาปา – ม๊กโจวสะพานกระจก BACH LONG

หมู่บ้านก๊าตก๊าต – นั่งรถรางไต่เขา – ตลาดไนท์บาร์ซ่าซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานสีปัน – สวนชาขั้นบันได – ตลาดม๊กโจว
น้ำตก DAI TEM – สะพานกระจก BACH LONG – สวนดอกไม้ HAPPY LAND
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
(พักโรงแรม เมืองซาปา 1 คืน , กรุงฮานอย 2 คืน และ เมืองม๊กโจว 1 คืน)

วันแรก : เวียดนาม – ฮานอย – ลาวกาย – ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ตลาดไนท์บาร์ซ่าซาปา
เช้า : เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะ ฯ ที่สนามบินนานาชาตินอยไบ (เที่ยวบินที่  FD642 06.40- 08.30) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง แวะเมืองลาวไก ช๊อปปิ้ง ตลาดก๊อกเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีเสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน   จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง) ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทำให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ตลอดเส้นทางขึ้นเขาลงเขา ท่านจะเห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ เด็กๆวิ่งเล่นจับกลุ่มอยู่ตามคันนา สลับกับทิวทัศน์ของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขา หากเป็นช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยว จะมีโอกาสได้เห็นทุ่งนาสีทองอร่ามตา นอกจากนี้ระหว่างทางยังมีสะพานข้าม น้ำตกกินรี หรือ น้ำตกเตียนซาน น้ำตกที่มีตำนานคล้ายคลึงกับวรรณกรรมไทยที่เล่าถึงน้ำตกที่เป็นสถานที่ชำระร่างกายของเหล่ากินรี ถือเป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมเมืองซาปา)

วันที่สอง : นั่งรถไฟไต่เขา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานสีปัน – ฮานอย
06.30 น. : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านนั่งรถไฟไต่เขา สู่ สถานีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้น เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3.143 กิโลเมตร นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขา หากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮานอย ระหว่างทางนำท่านแวะชมสินค้า OTOP ของเมืองลาวกาย ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย เมืองฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เย็น : บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร

ฮานอย พักผ่อนกันตามสบาย… (พัก โรงแรมกรุงฮานอย)

วันที่สาม : เมืองม๊กโจว – สวนชาขั้นบันได – ตลาดม๊กโจว
06.00 น. : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองม๊กโจว ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กิโลเมตรระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของชาวเวียดนาม ของจังหวัด ฮัวบิ่ง และ เซิญลา ที่มีหลากหลายชมเผ่าอยู่ด้วยกัน และมี่หมู่บ้านชนเผ่าไทยเช่น Ban Lac – Mai chau  หมู่บ้านที่ดึงดุดนักทองเที่ยวจำนวนมาก มกโจว Moc Chau เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปีและมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ

เที่ยง : บริการอาหาร ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ ไร่ชาที่พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการตัดแต่งรูปทรง ของไร่ชาให้มีความสวยงามและจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการตัดแต่งไร่ชาให้เป็นรูปทรงของหัวใจดังนั้นใครมาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปกับไร่ชารูปหัวใจนี้

นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดม๊กโจว ตลาดใหญ่ประจำท้องถิ่น สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมทองนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

เข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมเมืองมกโจว)

วันที่สี่ : น้ำตก DAI TEM – สะพานกระจก BACH LONG – สวนดอกไม้ HAPPY LAND – ฮานอย
06.00 น. : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก DAITEM นน้ำตกกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของเวียดนาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ บริเวณน้ำตก จากนั้น   นำท่านออกเดินทางไปเที่ยวชมสะพานกระจก Bach Long  ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเซินลา (Son La) สะพานมีชื่อว่า Bach Long (บาจลอง) มีความยาวขนาด 632 เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่างป่าหุบเขาที่มกโจว (Moc Chau) ทางตะวันตกของฮานอย  Bach Long คือชื่อของสะพาน มีความหมายว่ามังกรขาว สะท้อนผ่านวัตถุที่ทำสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวสว่างยึดพื้นกระจกใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 เมตร รองรับผู้คนได้ครั้งละ 450 คน พื้นกระจกทำจากกระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภัยชนิดหนึ่งที่ผลิตจากบริษัทแชง โกแบง (Saint-Gobain) จากประเทศฝรั่งเศส วิวโดยรอบจากสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหุบเขา สะพานดังกล่าวกำลังถูกบันทึกใน Guinness World Records เนื่องจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ทุบสถิติทุกสะพานที่เคยมีมา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ HAPPY LAND สวนดอกไม้ใจกลางหุบเขาที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองม๊กโจว ที่มีดอกไม้นานาพรรณที่สลับสับเปลี่ยนมาให้ท่านได้ชื่นชมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกพรุน, ดอกท้อสีขาว ,ดอกกาหลง บานสะพรั่งอวดสีสันบานสะพรั่งทั่วบริเวณ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย

ค่ำ : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

เข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย…. (พัก โรงแรมเมืองฮานอย)

วันที่ห้า : สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ศาลเจ้าหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ
06.00 น. : บริการอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสบาดิ่นห์ (Badinh square)ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ ท่านโฮจินมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพอย่างกึกก้องต่อชาวเวียดนามหลังสงครามเดียนเบียนฟูที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ / ทำเนียบประธานธิบดี บ้านพักของลุงโฮ บ้านหลังเล็กเรียบง่าย และตั้งอยู่อย่างสันโดษริมบ่อน้ำใสหลังทำเนียบประธานาธิบดีคือบ้านพักของโฮจิมินห์ ที่ท่านเคยพำนักอยู่ที่นี่ในช่วงปี 1958-1969 ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของโฮจิมินห์สมัยเมื่อท่านเป็นผู้นำประเทศ  เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1985 – 1990 เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ออกแบบ และ สร้างโดยโซเวียต สัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง จากนั้น ชมวัดเสาเดียว (One Pillar pagoda)วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดด่งซวน ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย และช๊อปปิ้งย่านการค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

เย็น : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย

20.50 น. : ออกเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ (สายการบินแอร์เอเชีย) เที่ยวบินที่ FD645 (20.50-22.40)

ค่าทัวร์รวม
1. โรงแรงระดับมาตรฐาน(ห้องละ2ท่าน)
2. (B)อาหารเช้า 4มื้อ /(L)อาหารกลางวัน5 มื้อ/ (D)อาหารเย็น4 มื้อ ร้านอาหารสะอาด ดูดี – รวม Buffet at Sen Res + Salmon hotpot
3. รถปรับอากาศสภาพดี นั่งสบาย
4. ไกด์พูดไทย รู้ประวัติ ฯ และบริการคนไทยดี/ น้ำดื่มไม่จำกัด
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายการราคา
6. 15 ท่านได้ 1FOC (15+1 FOC)

ค่าทัวร์ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
– Visa
– ประกันการเดินทาง
– ค่าทิปให้ไกด์และคนขับ( มารตฐานเป็น ท่านละ 100 บาท / วัน)

อนื่ง
1. สำหรับเด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องนอน 2 คน)
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 75% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบจ่ายเท่ากับค่าทัวร์ผู้ใหญ่
2. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่ายเพิ่ม 70% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 90% ของค่าทัวร์
3. สำหรับเด็ก พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง
กรณีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จ่าย 30% ของค่าทัวร์
กรณีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
4. จำนวนสมาชิกถือว่าเป็นกรุ๊ปนั้นคือผู้ร่วมเดินทางมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อตกลง
– อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 28 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย ราคาใช้ไม่ได้ในช่วงวันชาติเวียดนาม 02 – 06 กันยายน 2565
– ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชม ถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
– เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
– การยกเลิก ยกเลิกก่อนเดินทาง 07 วัน (หรือในกรณีบริษัทฯ มัดจำค่าโรงแรมค่ารถต่างๆเรียบร้อย) จะไม่คืนค่ามักจำ
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการ เมือง และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
– โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Share on social networks