VNN410 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา กระเช้าฟานสีปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โมอาน่าคาเฟ่ สะพานแก้วมังกรเมฆ เดียนเบียนฟู ด่าน TAY TRANG – ลาว

(พักโรงแรมซาปา 2 คืนและเดียนเบียนฟู 1 คืน)

วันแรก : ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หิน ทะเลสาบซาปา

08.45 น.     เจ้าหน้าที่รอรับที่ สนามบินนอยไบ ฮานอย (โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 / 07:00- 08.45) จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองลาวกาย โดยทางด่วนสายใหม่ ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม เขตชายแดนเวียดนาม-จีน ที่มีแม่น้ำแดงกั้นระหว่าง 2 ประเทศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูป จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขาแบบขั้นบันได การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง นำท่านเที่ยวชม โบสถ์หินซาปา Sapa Stone Church เป็นโบสถ์หินที่สำคัญของเมืองซาปา สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1895 ใช้เข้าร่วมพิธีมิสซาของชาวคาทอลิก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบซาปา ช้อปปิ้งกับร้านขายของมากมายริมทะเลสาบ

19.00 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย (Sunny Mountain Hotel ระดับ 3 ดาว+ อยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง กลางเมืองซาปา)

วันที่สอง : นั่งกระเช้าฟานสีปัน – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โมอาน่าคาเฟ่ ตลาดซาปา

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถรางซาปา จากสถานีในเมืองซาปาสู่สถานีกระเช้า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง จากนั้น นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานสีปัน ชมทัศนียภาพทะเลหมอก กระเช้าฟานสีปัน เป็นกระเช้าไฟฟ้าสายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ยอดฟานซีปันเป็นยอดเขาสูงสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูง 3,143 เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงามมาก จากนั้นเดินเท้าขึ้นบันใด 450 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขา ถ่ายรูปที่ระลึกกับ ป้ายหิน Fansipan 3.143 เมตรที่สลักไว้บนยอดเขา

12.00 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ระหว่างการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมาย จากนั้นเที่ยวชม จุดเช็คอินโมอาน่าคาเฟ่ MOANA CAFE จุดถ่ายรูปสวยๆที่รวบรวมจากหลากหลายสถานที่มาไว้รวมกัน

18.30 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นกันตามสบาย

วันที่สาม : ซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ – เมืองไลโจว – เมืองเดียนเบียนฟู

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) ตั้งอยู่ในเขตเมืองไลโจว สะพานแก้วมังกรเมฆเป็นสะพานแก้วใสสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร นำท่านขึ้น ลิฟต์แก้วความเร็วสูง 305 เมตร ขึ้นสู่สะพานแก้วบนยอดเขา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายจากมุมสูงเหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ถ่ายรูปกับเมฆหมอกที่มีให้เห็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไลโจว เมืองที่อยู่ในหุบเขาติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

12.30 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองไลโจว หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien) ระยะทาง 200 กม. เมืองเดียนเบียนฟูเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศลาว ห่างจากชายแดนแขวงเมืองอุดมไชย ประเทศลาวเพียง 35 กิโลเมตร เมืองเดียนเบียนฟู มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และเป็นสมรภูมิรบอันลือลั่นในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก (พ.ศ. 2489 – 2497) ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพฝ่ายต่อต้านการครอบครองของชาวเวียดนาม นำโดยโฮจิมินห์ที่เรียกว่ากองทัพเวียดมินห์ การสู้รบครั้งนี้ทำให้กองทัพฝรั่งเศสที่มีทั้งกำลังคนและอาวุธทันสมัยกว่าพ่ายแพ้

19.00 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Dien Bien Hotel ระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่ : เดียนเบียนฟู – ตลาดเช้า – ฐานปฏิบัติการ A1 – พิพิธภัณฑ์ทหาร – ด่าน TAY TRANG

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าชาวไทดำ ชมวิถีชิตแบบเรียบง่าย ภายในตลาดจะมีพืชผักต่างๆ ผลไม้ รวมทั้งกุ้งหอยปูปลา นำมาวางขาย จากนั้นนำท่านชม ฐานปฏิบัติการ A1 สถานที่บัญชาการสู้รบในสมัยสงครามเดียนเบียนฟู จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ที่บอกเล่าเรื่องราวการสู้รบในสมัยสงครามฝรั่งเศส

12.00 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่าน TAY TRANG ชายแดนเวียดนาม-ลาว แขวงเมืองอุดมไชย ระยะทาง 35 กิโลเมตร ให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่เมืองอุดมไชย ประเทศลาว

Share on social networks