VNN409 ทัวร์เวียดนามเหนือ เดียนเบียนฟู ซาปา สะพานแก้วมังกรขาว กระเช้าฟานสีปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โมอาน่าคาเฟ่ ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ

 (พักโรงแรมเดียนเบียนฟู 1 คืน และ ซาปา 2 คืน)

วันแรก : เมืองเดียนเบียนฟู หมู่บ้านไทดำ

13.00 น.     เจ้าหน้าที่รอรับที่ ด่าน TAY TRANG ด่านชายแดนเวียดนาม-ลาว จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเดียนเบียนฟู (ระยะทาง 35 กม.) เมืองเดียนเบียนฟูเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชายแดนติดกับแขวงอุดมไชย ประเทศลาว มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและเป็นสมรภูมิรบอันลือลั่นในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก (พ.ศ. 2489 – 2497) ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพฝ่ายต่อต้านการครอบครองของชาวเวียดนาม นำโดยโฮจิมินห์ที่เรียกว่ากองทัพเวียดมินห์ การสู้รบครั้งนี้ทำให้กองทัพฝรั่งเศสที่มีทั้งกำลังคนและอาวุธทันสมัยกว่าพ่ายแพ้ นำท่านเที่ยวชม ฐานปฏิบัติการ A1 สถานที่บัญชาการสู้รบในสมัยสงครามเดียนเบียนฟู จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ที่บอกเล่าเรื่องราวการสู้รบในสมัยสงครามฝรั่งเศส และเที่ยวชม หมู่บ้านไทดำ ชมวิถีชีวิตความป็นอยู่

19.00 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Muong Thanh Dien Bien Hotel ระดับ 4 ดาว)

วันที่สอง : เมืองเดียนเบียนฟู – เมืองไลโจว –สะพานแก้วมังกรเมฆ – โบสถ์หิน ทะเลสาบซาปา

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไลโจว เมืองที่อยู่ในหุบเขาติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ระยะทาง 200 กม.)

12.30 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองไลโจว หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) ตั้งอยู่ในเขตเมืองไลโจว สะพานแก้วมังกรเมฆเป็นสะพานแก้วใสสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร นำท่านขึ้น ลิฟต์แก้วความเร็วสูง 305 เมตร ขึ้นสู่สะพานแก้วบนยอดเขา บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายจากมุมสูงเหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ถ่ายรูปกับเมฆหมอกที่มีให้เห็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก นำท่านเที่ยวชม โบสถ์หินซาปา Sapa Stone Church เป็นโบสถ์หินที่สำคัญของเมืองซาปา สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1895 ใช้เข้าร่วมพิธีมิสซาของชาวคาทอลิก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบซาปา ช้อปปิ้งกับร้านขายของมากมายริมทะเลสาบ

19.00 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ชมการแต่งกายที่สวยงามพร้อมเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของคนท้องถิ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย (Sunny Mountain Hotel ระดับ 3 ดาว+ อยู่ในแหล่งช้อปปิ้ง กลางเมืองซาปา)

วันที่สาม : นั่งกระเช้าฟานสีปัน – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โมอาน่าคาเฟ่ ตลาดซาปา

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถรางซาปา จากสถานีในเมืองซาปาสู่สถานีกระเช้า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง จากนั้น นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานสีปัน ชมทัศนียภาพทะเลหมอก กระเช้าฟานสีปัน เป็นกระเช้าไฟฟ้าสายที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ยอดฟานซีปันเป็นยอดเขาสูงสุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูง 3,143 เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงามมาก จากนั้นเดินเท้าขึ้นบันใด 450 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขา ถ่ายรูปที่ระลึกกับ ป้ายหิน Fansipan 3.143 เมตรที่สลักไว้บนยอดเขา

12.00 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาพื้นเมืองที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ระหว่างการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมาย จากนั้นเที่ยวชม จุดเช็คอินโมอาน่าคาเฟ่ MOANA CAFE จุดถ่ายรูปสวยๆที่รวบรวมจากหลากหลายสถานที่มาไว้รวมกัน

18.30 น.     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นกันตามสบาย

วันที่สี่ : ซาปา – ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้ง – สนามบินฮานอย – ดอนเมือง

07.00 น.     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง

12.30 น.     บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยและนำท่าน ช๊อปปิ้งย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับหลังอาหารนำท่านชม จากนั้นเดินสู่ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

18.30 น.     บริการอาหารเย็น เฝอเวียดนาม ที่ร้านอาหารท้องถิ่นใกล้สนามบิน

21.10 น.     ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย FD 645 / 21.10-23.00

Share on social networks